Inspiratie

Gemeente Amsterdam en de Vervoerregio.

Amsterdam is een van de eerste gemeenten die actief aan de gang is gegaan met de risicogerichte aanpak van verkeersonveiligheid door potentiele gevaren in het verkeer in beeld te brengen. Dat heeft zij gedaan voor zowel ‘harde infrastructuur’ als voor ‘verkeersgedrag’.

Weginfrastructuur; de NSI
Samen met de ANWB en SWOV is met scanauto’s de conditie van de 50-kilometerwegen onderzocht in het kader van de Network Safety Index (NSI). De NSI is een waarde voor de mate van veiligheid als gevolg van inrichting en omgeving van de weg. Amsterdam gebruikt deze gegevens bij het prioriteren van herprofileringen en groot onderhoud en bij het maken van afwegingen in projecten.

De komende jaren wil de Vervoerregio Amsterdam ook NSI voor de infrastructuur in de rest van regio toepassen. Omdat het NSI project in Amsterdam vrij gedetailleerd is, wordt samen met de regiogemeenten Haarlemmermeer en Zaanstad op dit moment bekeken hoe de methodiek
vereenvoudigd kan worden door de SWOV een light versie te laten ontwikkelen.

Gedrag; Safety Performance Indicatoren (SPI’s)
Amsterdam brengt bovendien verkeersonveilig gedrag van verkeersdeelnemers in kaart onder de noemer ‘Safety Performance Index’. Naast bestaande beschikbare data is uitgebreid onderzoek gedaan naar aantal risico-indicatoren zoals snelheid, afleiding in verkeer en rijden onder invloed. Al deze indicatoren zijn in dashboard opgenomen. Doel is om 100% naleving van gewenste gedrag na te streven.

figuur1
Figuur 1 dasboard indicatoren verkeersgedrag gemeente Amsterdam
 
Uit de steekproeven van de Safety Performance Index weet Amsterdam bijvoorbeeld dat slechts 23% van de snorfietsers zich houdt aan de maximumsnelheid, dat voetgangers vaker door rood gaan dan fietsers en dat fietsverlichting een aandachtpunt blijft in Amsterdam: slechts 45% van de fietsers heeft de verlichting op orde. Door de metingen in de toekomst te herhalen krijgt Amsterdam inzicht in de ontwikkeling van risicovol gedrag, zodat nieuwe aanpakken hierop ontwikkeld kunnen worden.

Gemeente Den Haag
De gemeente Den Haag werkt aan het opstellen van een nieuwe Kadernota Verkeersveiligheid voor de langere termijn, met concrete doelstellingen en een risicogerichte aanpak (SPI’s). Uitgangspunt hierbij vormt het SPV2030. Den Haag neemt deel aan proeftuinen / pilots rondom de risicogerichte aanpak, zoals voor snelheden en fietsinfrastructuur.

Op basis van de nota Straten, Wegen en Lanen is een selectie gemaakt van wegen met (subjectief) onveilige wegbeelden. Het gaat om wegen waar gebruik, vorm en functie niet goed in samenhang zijn. De genoemde wegvakken hebben een aantal gezamenlijke kenmerken die in combinatie leiden tot een (subjectief) onveilig wegbeeld:
Wijkontsluitingswegen met een 50 km/uur-regime;
  • Gedeeld gebruik van de rijbaan met bus/tram;
  • Geen aparte fietsvoorzieningen;
  • Gelegen midden in de wijk, veel functies (scholen/winkels) langs de weg en veel oversteekbewegingen.
De herinrichting van de wegen met een onveilig wegbeeld, incl. blackspots en 30km/uur gebieden, wordt zoveel mogelijk opgepakt in samenhang met andere werkzaamheden die ter plaatse moeten worden uitgevoerd.
 
Verkeersveiligheidsmodel gemeente Rotterdam
In de mobiliteitswereld zijn we het er over eens dat een reactieve aanpak voor verkeersveiligheid onvoldoende is. Voorkomen is beter dan genezen. Hedendaagse technieken en de beschikbaarheid van grote hoeveelheden (big) data bieden daarvoor ook steeds meer mogelijkheden. Maar hoe kom je tot een praktische werkwijze, waarmee je het aantal verkeersongevallen daadwerkelijk kunt terugdrin­gen?
 
De gemeente Rotterdam heeft de handschoen opgepakt. Als eerste wegbeheerder in Nederland hebben we in Rotterdam een instrument in handen waarmee we de veiligheid van ons wegennetwerk op een voorspellende manier kunnen inschatten en sturen met behulp van op data gebaseerde risico’s: het Verkeersveiligheidsmodel.
 
rotterdam
 
In het Verkeersveiligheidsmodel zijn circa 1500 variabelen (data) meegenomen over: ongevallen, verkeer, infrastructuur en omgeving. Het is gebaseerd op machine learning: in de grote hoeveelheden beschikbare data gaat een zelflerend algoritme zelf op zoek naar verbanden en patronen. Kenmerken van wegen waar historisch gezien veel ongevallen plaatsvinden helpen het model voorspellen waar in de toekomst extra risico’s ontstaan voor de verkeersveiligheid.
 
Het Verkeersveiligheidsmodel zorgt ervoor dat de gemeente Rotterdam verkeersonveilige locaties eerder en beter kan signaleren. Wanneer een locatie op basis van de historie en data als ‘potentieel onveilig’ wordt aangemerkt (objectief), nemen we ook mee of mensen die plek als onveilig ervaren (subjectief). Subjectieve meldingen van bewoners worden weergegeven in het model. Met behulp van het Verkeersveiligheidsmodel kunnen we objectieve en subjectieve informatie daarom beter combineren.
 
Het Verkeersveiligheidsmodel geeft ook aan welke factoren bijdragen aan een hoge of lage risicoscore. Is dat bijvoor­beeld de intensiteit van het autoverkeer, de aanwezigheid van parkeerplaatsen langs de rijbaan, of een combinatie van beide? Dit soort inzichten helpen de verkeerskundigen met het vinden van een effectieve aanpak. Wat gebeurt er wanneer we de snelheid ergens verlagen van 50 km/u naar 30 km/u? En wat als we de hoeveelheid rijstroken terugbrengen van twee per richting naar één per richting? Dit soort analyses laten direct het effect van de verschillende ingrepen op de verkeersveiligheidsscore zien.
 
Als initiatiefnemer van het eerste gemeentelijk Verkeersveiligheidsmodel zoeken we actief samenwerking met andere partijen. We kiezen er niet alleen voor om kennis over de ontwikkeling en werking van het model beschikbaar te stellen, maar delen ook onze ervaringen. Daarnaast zoeken we nieuwe partners met mogelijke interessante data die bijdragen aan een veilig verkeerssysteem.
 
Geïnteresseerden in het Verkeersveiligheidsmodel kunnen contact opnemen met de afdeling Mobiliteit
van de gemeente Rotterdam via rf.smit@rotterdam.nl.

 
Gemeente Tilburg
De gemeente Tilburg is bezig met het opstellen van een Verkeersveiligheidsagenda. Bij het opstellen van deze Verkeersveiligheidsagenda wordt het SPV 2030, het nieuwe Brabantse verkeersveiligheidsplan en de regionale gebiedsgerichte aanpak als uitgangspunt genomen. De Verkeersveiligheidsagenda wordt als onderdeel van de Mobiliteitsvisie Tilburg rond de zomer 2019 aan de gemeenteraad aangeboden.

Tilburg brengt het nieuwe risico-gestuurde denken in verkeersveiligheid in praktijk. Tilburg werkt data-gestuurd en proactief, blijft dicht bij de beleving van de burgers en betrekt hen actief. Tilburg werkt nauw samen met andere overheden, politie, OM en belangenorganisaties.

Tilburg werkt waar nuttig met experimenten en leert van de experimenten van anderen en zorgt dat verkeersveiligheid in alle relevante beleidsdomeinen van de gemeente ingebed wordt.

Data-gestuurd
Tilburg heeft de volgende gegevens in een GIS ondergebracht:
  • Ongevallen: BRON/STAR, CROSS, snelheden (FCD), data Veiligheid.NL, politie inventarisatie.
  • Beleving: locaties vanuit wijkregisseurs, kwaliteitsbeleving omgeving door scholen (obv enquête), zwartboek (= inventarisatie fietsknelpunten burgers).
  • Tilburgse infra-kenmerken: locaties scholen, vrijliggende fietspaden, bushaltes/routes, rotondes.
  • Toekomstige ontwikkelingen: mobiliteit en demografie.
Op basis van deze data worden speerpunten benoemd en maatregelen genomen onderverdeeld naar: educatie en communicatie; handhaving; infrastructuur en voertuig. Ook maatregelen gericht op monitoring en verdieping naar goede SPI en dataverzameling daarvoor.

 

Verkeersveiligheidscoalitie

Enkele tientallen organisaties, verenigd in de Verkeersveiligheidscoalitie, hebben de handen ineen geslagen om de verkeersveiligheid te verbeteren. In 2017 onderschreven zij het Manifest Verkeersveiligheid: een nationale prioriteit. In het Regeerakkoord is dit manifest omarmd. Link openen

 
© Copyright 2021 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven