Activiteiten van het Kennisnetwerk SPV in 2023

Ook in 2023 spant het Kennisnetwerk SPV zich in om de verkeersveiligheidskennis namens CROW en SWOV, in opdracht van het ministerie van IenW, actief onder de aandacht te brengen. De samenwerking met het ministerie, decentrale overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven gaat onverminderd door.


De toename in plaats van afname van het aantal verkeersdoden en -gewonden in Nederland vraagt om de nodige inzet van alle betrokken partijen. Het Kennisnetwerk SPV richt zich op de ondersteuning van de decentrale overheden in 2023 via de volgende kernactiviteiten:

  • Werken met risico-indicatoren
  • Gebruik van risicoanalyses en uitvoeringsprogramma’s
  • Effectieve maatregelen en
  • Samenwerking. 

Risico-indicatoren

De definities van de vijf risico-indicatoren zijn klaar. De definitie van ‘veilige wegen’ wordt binnenkort uitgebreid met ‘kruispunten’. We geven aandacht aan de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart, zoals we dat deden aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 door het uitbrengen van deze  infographic voor wethouders.
 

Landelijke monitor

Een mijlpaal in 2023 wordt de lancering van de eerste versie van de Landelijke monitor risico-indicatoren verkeersveiligheid. We bieden de verkeersprofessional informatie over de risico-indicatoren op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Dat doen we in nauwe samenwerking met de Taskforce Verkeersveiligheidsdata, Rijkswaterstaat, Nationaal Dataportaal Wegverkeer, Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata en de eindgebruikers. Afhankelijk van de beschikbaarheid van data zal het dashboard voortdurend worden uitgebreid en geactualiseerd. 
 

Tour door het land

Met nieuwe en bestaande kennisproducten trekken we in de eerste helft van het jaar het land in. Onder regie van de provincies en regio’s komen we graag op bezoek om over de uitvoering van het SPV te praten. Bij voorkeur haakt het Kennisnetwerk aan bij bestaande fysieke overleggen. Heb je zo’n provinciaal of regionaal overleg gepland, neem dan contact op met het Kennisnetwerk. Een mailtje naar info@kennisnetwerkspv.nl volstaat, liefst met een concrete datum. Dan stellen we samen een agenda op.
 

Starterscursus

Speciaal voor nieuwe beleidsmedewerkers verkeersveiligheid organiseren we twee keer per jaar een starterscursus SPV. In korte tijd nemen we de ambtenaar mee in de meest relevante kennis over de risicogestuurde aanpak.
 

Actualisatie stappenplannen

Veel vragen bereiken ons over risicoanalyses en uitvoeringsprogramma’s. Waaraan moeten ze voldoen? Wat is het verschil tussen een uitvoeringsagenda en uitvoeringsprogramma? Wie stelt ze op? Begin dit jaar komen we met een actualisatie van de stappenplannen hierover. Die zijn ook van belang voor de voorwaarden die worden gesteld aan een aanvraag voor de derde tranche investeringsimpuls.
 

Ondersteunende publicaties

In 2023 starten we met de inrichting van een kennisbank met daarin goede voorbeelden van openbare beleidsnota’s (risicoanalyses en uitvoeringsprogramma’s). We voeren updates uit van publicaties die afgelopen jaren tot stand kwamen. Hierin worden nieuwe ontwikkelingen, nieuwe producten en nieuwe databronnen belicht, zodat decentrale overheden gebruik kunnen maken van de laatste stand van de kennis over risicogestuurd werken. Het gaat om de volgende producten: 
• Definitieve definitie van risico-indicator Veilige snelheid
• Update factsheet Databronnen 
• Update lijst van Meetinstrumenten
• Factsheets Effectiviteitswijzer (mede naar aanleiding van evaluatie eerste tranche investeringsimpuls).
 

Monitor Startakkoord

Het Kennisnetwerk SPV blijft het Startakkoord monitoren. We volgen het aantal gemeenten, regio’s en provincies die risicoanalyses en uitvoeringsprogramma’s hebben opgesteld en de inhoud hiervan.
 
Ten slotte geven we gevraagd en ongevraagd advies over de risicogestuurde aanpak van verkeersonveiligheid.

Terug naar '2023'
Submenu openen

Activiteiten van het Kennisnetwerk SPV in 2023

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven